International Synchrotron Radiation Instrumentation Conference (SRI 2003)