I Santa Maria Workshop on Chemistry - devoted to Supramolecular Chemistry