International Symposium on Asymmetric Photochemistry 2001