The IV International Algebraic Conference dedicated to Yu. I. Merzlyakov